Live

  • 14/10/2011 - Kouvola, Rytmi-Katti
14/10/2011 - Kouvola, Rytmi-Katti

\"The Year of Relinquishment\" Release Party. Photos by Antti Halinen - www.halinen.org


  • 23/3/2011 - Kouvola, Rytmi-Katti
23/3/2011 - Kouvola, Rytmi-Katti

Photos by Jani Sourander - www.sourander.com